L'atenció a la diversitat

17.03.2020

Com atenem la diversitat a l'escola?  En aquest article ens centrarem en com atenem la diversitat quant a l'accés a l'aprenentatge.

Si ens centrem en la definició de divers, múltiples aspectes; multiforme, ens trasllada a la idea que tothom és divers, tothom és substancialment divers de qui té al seu costat o al seu davant. I aquí la gran riquesa del mot. Quan parlem de diversitat podem parlar de diversitat cultural, de gènere, lingüística, familiar, entre d'altres, on totes elles hi tenen cabuda a l'escola. En aquest article ens centrarem en com atenem la diversitat quant a l'accés a l'aprenentatge.

A l'escola acompanyem a cada un dels infants en allò que individualment necessita. La proposta de l'espai i dels diferents materials que oferim a l'escola garanteix una major inclusió de cada una de les necessitats individuals.

Fets que afavoreixen la inclusió a l'escola:

  • El fet que els infants puguin circular lliurement per un espai o per més d'un espai facilita que cada infant s'autoreguli decidint fer allò que en aquell moment necessita. Si un infant en aquell moment té una energia més expansiva podrà decidir circular per l'exterior o per aquells espais preparats per al moviment expansiu.
  • A dins de cada un dels ambients i espais hi ha diferents propostes. Així els infants poden decidir a què jugar o quina proposta realitzar. Si hi ha algun infant que observem que necessita l'acompanyament de l'adult en poder decidir què vol fer li oferim un ventall més reduït de propostes a fer.
  • A l'escola els adults acompanyem el procés d'aprenentatge dels infants. És a dir, segons les verbalitzacions, accions i hipòtesis dels infants els adults acompanyem aquests moments creant provocacions portant algun material, alguna imatge o algun llibre que pugui fer créixer la idea inicial.
  • Depenent de les necessitats i del que sorgeixi del grup dissenyem i/o proposem unes propostes concretes tenint present, sempre, els objectius i criteris d'avaluació establerts per al nivell extret del currículum. Cada ambient crea la seva pròpia cultura de grup depenent del que ha anat sorgint al llarg dels dies.
  • Els materials i les propostes que oferim a l'escola permeten diferents possibilitats tant de joc com de resposta. Alguns materials són molt oberts com per exemple les construccions, la representació gràfica, el modelatge, les plataformes perforades i, d'altres una mica més tancats tot i que amb més d'una opció.
  • Cada infant decideix amb qui vol compartir el seu joc i/o proposta. Així hi ha propostes preparades per fer amb un grup d'infants (5-6), altres que estan acotades a 3 o 4 infants i d'altres a 2 infants o individuals. Per tal de donar resposta als diferents infants en cada un dels ambients proposem espais que afavoreixin la extraversió i d'altres que afavoreixin la introversió.

A més de les mesures universals, per tal d'ajustar-nos al màxim a les necessitats de cada un dels infants, l'escola, com a totes les escoles públiques, compta amb la psicopedagoga de l'EAP (Equip d'assessorament psicopedagògic) per tal d'assessorar-nos tant a nosaltres com a les pròpies famílies.

En el cas que el vostre fill o filla requereixi d'un acompanyament específic i ens vulgueu fer alguna consulta, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu de l'escola.